Trwa ładowanie

Filterx

Regulations


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem narcissus.pl
Sprzedającym jest firma Sztuka Rodzinna Narcyz Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowej 15/30 wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Bydgoszcz pod numerem 111747 posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej 554-242-29-93, nr Regon 093131652 zwanej dalej Sklepem.

Numer konta bankowego:
Bank DBPBC CENTRUM OPERACJI

PL 72 1910 1048 2121 7057 0106 0001

Sztuka Rodzinna Narcyz Kamiński

ul. Dąbrowa 15/30
85-147 Bydgoszcz
 
& 1 Definicje

Sklep– sklep internetowy działający pod adresem: narcissus.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Czas przygotowania zamówienia– czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy.
Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w Sklepie.
Przelew tradycyjny– płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
Przelew elektroniczny– płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
Towar  – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

& 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem narcissus.pl
2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
4. Sklep internetowy narcissus.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie narcissus.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

& 3 Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem strony internetowej.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych narcissus.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy,  Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

& 4 Oferta i realizacja zakupów

1. W trakcie składania zamówienia Klient może zdefiniować sposób dostarczenia przesyłki:
- przesyłką pocztową,
- paczkomaty,
- przesyłką kurierską Geis,
- odbiór osobisty.
2. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:
- osobiście płacąc za Towar gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej, Kurierowi - gdy wybraną formą płatności jest płatność przy odbiorze,
- płatnością on-line - płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy zamówień z opcją przesyłki za pobraniem. Przy wyborze opcji przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
- wyboru zamawianych towarów i ich ilości,
- wyboru sposobu dostawy ora adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą być różne adresy),
- wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
5. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera. Umowa zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
Wysyłka zamówienia obejmującego towary o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie 6. najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.
7. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, Paczkomatów, odbiór osobisty zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.
8. Czas dostawy złożonych w Sklepie zamówień jest następujący dla danych przewoźników w Polsce:
- Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna): 3-5 dni roboczych,
- Kurier: 1 dzień roboczy,
- Paczkomat: 1 dzień roboczy,
- Odbiór osobisty w magazynie Sklepu: 1 dzień roboczy.
9. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności.
10. Klient jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link cennik transportu
11. Wykonanie umowy wygasa z chwilą wywiązania się z ostatniego ze świadczeń wynikających z umowy kupna-sprzedaży, w tym dostawy towaru.

& 5 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu z opisem reklamacji.
2. Zgłaszając reklamację Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep.
3. Sklep w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację.  Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie jest równoznaczne z uznaniem roszczeń Klienta i ma takie skutki, jak uznanie reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy lub umożliwi dokonanie nowych zakupów za równowartość reklamowanego towaru. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny, albo może odstąpić od umowy.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient przyjmuje do wiadomości, że kolory produktów przedstawione w serwisie mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Wynika to z różnic w oddawaniu kolorów przez monitory komputerowe. Różnice te nie będą podstawą do reklamacji.

& 6  Zwroty i odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki deklarując to na piśmie. W razie odstąpienia od umowy , uważana jest ona  za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Koszty zwrotu ponosi Klient.
4. Zakupiony towar należy zwrócić pod adres Sztuka Rodzinna Narcyz Kamiński ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz

& 7 Regulamin

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18.02.2014 r.
2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail z 14-dniowym uprzedzeniem wystarczającym na zapoznanie się ze zmianami. Nowe ustalenia nie będą dotyczyć umów będących już w trakcie realizacji.
3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient może zaakceptować lub nie zaakceptować jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie będą możliwe.
4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

& 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Będą one chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

& 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu o ile Klient wyrazi zgodę.
 
MiStral e-sklep PRO v. 2.36.10 © MS Systems 2024